top of page

 

Team Haderslev KFUM vedtægter. 

 


§ 1 – Navn og hjemsted
Foreningens navn er Team Haderslev KFUM. Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune. 


§ 2 – Formål
Foreningen har  l formål, at skabe gode rammer for udøvelsen af håndbold samt på anden  måde, at virke for at fremme håndboldsporten på såvel bredde som eliteplan. Foreningen 
tilslutt􀀁er sig KFUM’s idrætsforbunds formålsparagraf. 


§ 3 – Medlemskab
Som medlem kan optages enhver, som tilslutter sig foreningens formål. Medlemskab kan enten  være aktivt eller passivt. Indmeldelse sker via foreningens tilmeldingssystem på hjemmesiden.  Udmeldelse skal ske  l foreningens kasserer. Spillercertifikat kan kun udleveres, såfremt man ikke er i kontingentrestance. 


§ 4 – Kontingent
Kontingentsatser, herunder indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsætt􀀁es af bestyrelsen. 


§ 5 – Eksklusion
Et medlem kan af bestyrelsen ekskluderes fra træning, konkurrence og i sidste ende foreningen,  såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens formål. Et medlem kan af bestyrelsen  ekskluderes, såfremt vedkommende er i kontingentrestance. 


§ 6 – Ordinær generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling  afh􀀂oldes hvert år i juli kvartal. 


Stk. 2. Stemmeret  l generalforsamlingen har ak ve og passive medlemmer som er fyldt 16 år,  bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer og trænere. Stemmeret for et barn udøves af en  forælder eller værge. For at et passivt medlem kan opnå stemmeret forudsætt􀀁er det, at  vedkommende har været medlem i mindst 3 måneder umiddelbart forud for  generalforsamlingen. Stemmeret kan kun udøves ved fysisk fremmøde og hver person kan kun  have en stemme. Medlemmer i kontingentrestance har ingen stemmeret. 


Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes med 4 ugers varsel ved bekendtgørelse på hjemmesiden  og/eller foreningens Facebook-side/lignende sociale medier. 

Stk. 4. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt  skri􀀃ligt  l formanden senest 2 uger før generalforsamlingens afh􀀂oldelse. Indkomne forslag vises  på hjemmesiden og/eller foreningens Facebook-side/lignende sociale medier senest 1 uge før  den ordinære generalforsamling. 


Stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal. 

 Stk. 6. Generalforsamlingen vælger en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.  Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræves vedtægtsændringer og foreningens  opløsning kvalificeret majoritet jf. § 14 og 15. Der stemmes ved håndsoprækning. Såfremt et  stemmebere􀀄ttiget medlem ønsker skrift􀀃lig afstemning skal de􀀁e respekteres. Ved skrift􀀃lig  afstemning vælges 2 stemmetællere blandt medlemmerne. 


Stk. 7. Valgbar  l bestyrelsen er alle der bakker op om foreningens formål og ønsker at lade sig  vælge  l bestyrelsen. 


Stk. 8. Referat fra generalforsamlingen underskrives af referent, dirigent og alle  bestyrelsesmedlemmer. 


§7. Dagsorden.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatt􀀁e følgende punkter:

 1.    Valg af dirigent og referent
2.    Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3.    Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år  l godkendelse.
4.    Behandling af indkomne forslag
5.    Valg af bestyrelsesmedlemmer
6.    Valg af 2 suppleanter  l bestyrelsen
7.    Valg af 1 regnskabskyndig revisor
8.    Eventuelt

 § 8 – Digital generalforsamling.

Bestyrelsen kan beslut􀀁e, at der kan afh􀀂oldes en digital generalforsamling. Beslutningen kan  alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan af􀀂holdes som følge af force majeure,  herunder ved myndighedspåbud. 


§ 9 – Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan  l enhver  d indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når  mindst en femtedel af foreningens stemmebere􀀄ttigede medlemmer skrift􀀃ligt overfor bestyrelsen  fremsætt􀀁er ønske herom, med en angivelse af emne, som ønskes behandlet.  Generalforsamlingen skal a􀀂oldes senest 4 uger e􀀃er begæringens modtagelse. For så vidt angår  krav  l indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for  den ordinære generalforsamling. Dog skal indkaldelsen kun ske 2 uger før.

§ 10 – Foreningens ledelse

Stk. 1. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.  Bestyrelsen fastsætt􀀁er selv sin forretningsorden. 


Stk. 2. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg  l varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.  Rammerne for og kompetencerne i de enkelte udvalgt defineres af bestyrelsen ved nedsætt􀀁elsen. 


Stk. 3. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og 3-5 medlemmer, der vælges for to år ad  gangen på den ordinære generalforsamling. (2-4 i lige år og 2-4 i ulige år afhængig af  bestyrelsens medlemsantal.) Bestyrelsen kan internt konstituere sig i henhold  l foreningens  vedtægter, drift og forretningsorden. 


Stk. 4. Der vælges 2 suppleanter for bestyrelsen for 1 år ad gangen. Den ene er på valg i lige år –  den anden i ulige år. 


Stk. 5. De af bestyrelsen vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i  henhold  l vedtægterne. 


Stk. 6 Bestyrelsen træffer beslutninger e􀀃er simpelt stemmeflertal, hvilket kræver at over  halvdelen af bestyrelsen stemmer for. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme  afgørende. 


Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Over bestyrelsens forhandlinger føres en  protokol. 


§ 11 – Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af det antal  bestyrelsesmedlemmer som repræsenterer et flertal i den samlede bestyrelse. Ved køb, salg og  pantsætning af fast ejendom samt ved lånoptagelsen tegnes foreningen af den samlede  bestyrelsen. 

Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt  l at foretage dispositioner på  vegne af foreningen. 


§ 12 – Regnskab
Foreningens regnskabsår er 1. juli  l 30. juni. Dri􀀃ftsregnskab og status forelægges den ordinære  generalforsamling  l godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift􀀃  samt være underskrevet af hele bestyrelsen. Det reviderede drift􀀃sregnskab og status kan  rekvireres ved kassereren 8 dage før generalforsamlingen. 

 § 13 – Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 1 regnskabskyndig revisor.  Revisoren skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og dri􀀃ftsregnskab og status forsynes med en  påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at eft􀀃erse regnskab og beholdninger. 


  § 14 – Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne  stemmer er for forslaget. 


§ 15 – Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun foretages på en i de􀀁e øjemed særlig indkaldt  ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af  foreningens stemmebere􀀄ttigede medlemmer er tilstede. Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 28. august 2023 For at forslaget kan vedtages, kræves at  2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der  ikke er beslutningsdygtige, indkaldes  l en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med  ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberet􀀄tigede medlemmer der er  l stede.  I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue KFUM’s Idrætsforbund. 


§ 16 – Hæft􀀃else
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen  indgåede forpligtelser. Det er alene foreningen, som hæfter med dens respektive formue. 

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 28. august 2023 

bottom of page